Általános Szerződési feltételek

.

VEKTOR PRINT Kft. által nyújtott nyomdai szolgáltatásokra vonatkozóan

1        A szerződés tartalma

Jelen dokumentum tartalmazza a VEKTOR PRINT Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által elérhető nyomdai, íves nyomtatás, reklámdekoráció, -szélesformátumú nyomtatás, munkaruha mintázás, bélyegző készítés, grafikai tervezés termékek és szolgáltatások Megrendelőire (a továbbiakban: Megrendelő) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Jelen ÁSZF szabályozza a fogyasztókkal és a jogi személyekkel létrejövő jogviszonyokat is, azzal, hogy a jogi személyekre vonatkozóan a fogyasztókra vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak.

2        Szolgáltató adatai

Székhely:                      4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 98.

Adószám:                      26161370-2-15

Képviseli:                      Oláh Szabolcs

Cégjegyzékszám:           15-09-084770

3        Megrendelés

Megrendelő személyesen, email-ben, Facebook-on, online felületen, vagy telefonon adhat le megrendelést Szolgálató számára.

3.1. Megrendelés email-en, Facebook oldalon, online felületen, vagy telefonon (a továbbiakban együtt: elektronikus formában) keresztül

Megrendelő az alábbi e-mail címen keresztül tud megrendeléssel kapcsolatos érdeklődést, illetve ajánlatkérést leadni a Szolgáltató szolgáltatásaira:

hello@vektorprint.hu

Megrendelő emellett leadhatja megrendelését telefonon, vagy Megrendelő Facebook oldalán keresztül is.

Szolgáltató email-ben igazolja vissza az ajánlatkérést, amiben tájékoztatja a megrendelés teljesítésének szabályairól a Megrendelő és elküldi ajánlatát a teljesítésére vonatkozóan.

3.2. Megrendelés személyesen

Megrendelést személyesen Szolgáltató telephelyén lehet leadni. Jelen ÁSZF a telephelyen kifüggesztésre kerül, megismerhető, de az ÁSZF lényeges tartalmi elemeiről Szolgáltató személyesen is tájékoztatja Megrendelőt.

Megrendelő külön nyilatkozat adásával elfogadja a hatályos ÁSZF-ben foglaltakat.

4        Szerződés létrejötte

4.1. Szerződés létrejötte elektronikus szerződéskötés esetén

Megrendelő az Szolgáltató ajánlatának elfogadását az ajánlatot tartalmazó email-re küldött válasz emailben tudja jelezni. Az elfogadásban egyértelműen jelezni kell, hogy Megrendelő az ajánlatot elfogadja és kéri a szerződés teljesítését.

A szolgáltató ajánlatát tartalmazó email tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek, illetve szolgáltatások felsorolását, mennyiségét, a termék és a szolgáltatás árát, a fizetendő végösszeget és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó ajánlatot.

Szolgáltató az általa tett ajánlatához 5 munkanapig van kötve. Amennyiben Megrendelő ezen időtartam alatt az ajánlatot nem fogadja el, Szolgáltató a később érkezett elfogadást visszautasíthatja.

Az elfogadott ajánlat alapján elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyet a Felek közötti email-ek igazolnak és amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, fogyasztók esetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozik.

4.2.Szerződés létrejötte személyes megrendelés esetén

A szerződés személyesen leadott megrendelés esetén a megrendelő nyilatkozatának Szolgáltató általi aláírásával jön létre.

5        Termékek árának megfizetése

A feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket az adott termék vagy szolgáltatás mellett talál a Megrendelő. Az árak bruttó árak, a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.

A Szolgáltató a megrendeléstől függően előleg kifizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítés. Amennyiben a Megrendelő az előleget nem fizeti ki, Szolgáltató a megrendelést nem köteles teljesíteni.

6        Adatbeviteli hibák javítása

Megrendelőnek az érdeklődés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig e-mailben bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására és a Szolgáltató részére való jelzésre.

Amennyiben a Megrendelő elküldte rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Megrendelő a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

7        A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség

Szolgáltató arra vállal felelősséget, hogy a legjobb szakmai tudása szerint nyújtsa az általa kínált szolgáltatásokat.

A szolgáltatások nyújtására vonatkozó felelősségi szabályok:

  • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által megrendelt nyomdai termékek és szolgáltatások tartalmáért, azoktól elhatárolódik.
  • Megrendelő felelőssége, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges információkat a Szolgáltató által egyedileg meghatározott formában és technikai tartalommal Szolgáltató számára átadja.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget a gyártói utasítástól eltérő tisztásból eredő károkért, valamint a minták sérüléséért,
  • Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azért, hogy a szolgáltatás nyújtása során létrejött termék alkalmas a Megrendelő által elérni kívánt cél szolgálatára, kivéve, ha a Megrendelő jelezte, hogy a terméket meghatározott célra szeretné használni és a Szolgáltató kifejezetten ezen célnak megfelelő gyártási folyamatot alkalmazott.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget a színek megjelenésében a gyártás során a gyártási technológia miatt bekövetkezett változásokért.

8        Termékek és szolgáltatások árai

Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt díjat köteles fizetni.

Megrendelő a Szolgáltató számára a fizetést készpénzben, vagy utalással tudja teljesíteni.

Az e-mailben elküldött árajánlatban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak.

9        Számla

Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el a számlát, vagy személyes átvétel esetén helyben adja át neki a számlát.

10     Szállítás

A megrendelt termékek esetében lehetőség van házhoz szállítást kérni, vagy azokat személyesen Szolgáltató telephelyén is át lehet venni.

A személyes átvételnek nincs költsége.

A futárszolgálat számára a küldeményt Szolgáltató a megrendelés teljesítését követően haladéktalanul átadja (amelyről Szolgáltató minden esetben tájékoztatja Megrendelőt), aki azt legkésőbb 3-4 munkanapon belül kézbesíti.

Termék szállítási költségét a Megrendelőnek kell megfizetnie az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megrendelésekor a kézbesítés áráról is tájékoztatja Szolgáltató a megrendelőt. Amennyiben Megrendelő a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, a csomagküldő a kézbesítést megismétli.

Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz. Előfordulhat, hogy előre nem látott esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Megrendelő megadja telefonszámát vagy e-mail címét, hogy a csomagküldő értesíthesse Megrendelőt az érkező küldeményről.

Ha a Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv kibővítését. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

A szállítás költségéről Szolgáltató e-mailen keresztül tájékoztatja a Megrendelőt.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghiúsult szállítási eseményekért.

11     A Megrendelőt megillető felmondási jog és szavatossági jogok

Az elektronikus formában értékesített termékek és szolgáltatások esetén valamennyi Megrendelőt felmondási és kellékszavatossági jog illet meg.

Amennyiben a Megrendelő személyesen adja le megrendelését, vagy jogi személyként adja le megrendelését, őt a felmondási jog nem illeti meg.

A megrendelt szolgáltatások esetében a fogyasztónak minősülő Megrendelőt nem illeti meg a felmondási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szolgáltatás azon része esetében, amit a Szolgáltató már a megrendelés alapján elkészített.

Azaz, ha a megrendelés alapján a Szolgáltató elkezdte a gyártási folyamatot, a legyártott termékek után Megrendelőnek ki kell fizetnie a szolgáltatás díját.

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés alapján a szolgáltatás nyújtását még nem teljesítette a fogyasztót megilleti a felmondás joga, amely a szolgáltatás megvásárlását követő 14 napon belül gyakorolható.

Ha a Fogyasztó felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF mellékletében található felmondási nyilatkozat mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az 1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Minden esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Szolgáltató jogosult a visszatérítésből a már teljesített szolgáltatási rész után az ellenértéket visszatartani.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.1     Kellékszavatosság

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a termék vagy szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a termék átadása vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt felmondásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A szolgáltatás jellegére tekintettel javasoljuk a Megrendelőnek, hogy az átvételt követő legrövidebb időn belül jelezze a Szolgáltatónak, ha a kiszállított termék valamilyen hibában szenved, így különösen, ha nem jó termék érkezett, vagy hiányos a termékek köre.

A Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket vagy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék vagy a szolgáltatás hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett.

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől vagy szolgáltatástól ‐ a megjelölt hiba szempontjából ‐ elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék vagy szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12     Jogérvényesítési lehetőségek

12.1     Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Megrendelő a termék rendelése vagy szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A minőségi panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

12.2     Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult:

  • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére,

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602

Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507‐154

Fax száma: (72) 507‐152 Elnök: Dr. Bodnár József E‐mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács‐Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501‐

525, (76) 501‐500 Fax száma: (76) 501‐538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E‐mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324‐976,

446‐354, 451‐775 Fax száma: (66) 324‐976 Elnök: Dr. Bagdi László E‐mail cím:

bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma:

(46) 501‐091, 501‐870 Fax száma: (46) 501‐099

Elnök: Dr. Tulipán Péter E‐mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488‐

2131 Fax száma: (1) 488‐2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E‐mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8‐12. Telefonszáma: (62) 554‐

250/118 mellék Fax száma: (62) 426‐149

Elnök: Dr. Horváth Károly E‐mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4‐6. Telefonszáma: (22)

510‐310

Fax száma: (22) 510‐312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E‐mail cím: fmkik@fmkik.hu;

bekeltetes@fmkik.hu

Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma:

(96) 520‐202; 520‐217 Fax száma: (96) 520‐218

Elnök: Horváth László E‐mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú‐Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500‐

735 Fax száma: (52) 500‐720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E‐mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.

  1. Telefonszáma: (36) 416‐660/105 mellék Fax száma: (36) 323‐615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E‐mail cím: hkik@hkik.hu

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510‐610 Fax száma: (56) 370‐005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E‐mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom‐Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36. Telefonszáma: (34)

513‐010 Fax száma: (34) 316‐259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E‐mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520‐

860 Fax száma: (32) 520‐862 Elnök: Dr. Pongó Erik E‐mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6‐8. Telefonszáma: (1)‐474‐7921

Fax száma: (1)‐474‐7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E‐mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501‐

000 Fax száma: (82) 501‐046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E‐mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311‐544, (42) 420‐180 Fax száma: (42) 420‐180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E‐mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23‐25. Telefonszáma: (74) 411‐

661 Fax száma: (74) 411‐456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E‐mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312‐

356 Fax száma: (94) 316‐936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E‐mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429‐

008 Fax száma: (88) 412‐150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba E‐mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550‐

514 Fax száma: (92) 550‐525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E‐mail cím: zmkik@zmkik.hu;

zmbekelteto@zmkik.hu

  • Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 

– Bírósági eljárás kezdeményezésére.

13     A Szerződés teljessége, szerződésmódosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés a tárgyra vonatkozó teljes akaratukat tartalmazza, aláírásával egy időben hatályát veszti minden korábbi megállapodás, valamint jelen Szerződés tárgyában tett joghatályos nyilatkozat.

Felek megállapodnak, hogy szóbeli megállapodásuk csak abban az esetben alkalmazható szerződéses viszonyukra, ha azt írásba foglalták vagy legalább email-en megerősítette mind a két Fél.

14          Vegyes rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredően közöttük jogvita merül fel, akkor törekednek arra, hogy a jogvitájukat elsősorban békés úton rendezzék.

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Nyíregyháza, 2020.06.30.